Tekninen alusta -osahanke

 

Tekninen alusta -osahanke vastaa paikkatietoalustan teknisestä toteutuksesta. Kehittämistyö on aloitettu pilotointi- ja valmisteluvaiheessa vuoden 2017 syksyllä. Työ jatkuu entistä tiiviimpänä vuoden 2018 aikana. Teknisen alustan kehittäminen tarpeita vastaavaksi edellyttää saumatonta yhteistyötä muiden paikkatietoalusta-osahankkeiden kanssa.

Tutustu tarkemmin osahankkeen tuotoksiin Sovellukset-sivulla.

Nykytilanne

Suomen paikkatietoinfrastruktuurin palvelujen ja aineistojen löydettävyys on tällä hetkellä korkeintaan kohtalainen. Keskitettyjä palveluita, kuten metatietohakemistoa ja luettelopalvelua, ei hyödynnetä niin hyvin kuin olisi mahdollista. Paikkatietopalvelujen ja -aineistojen tilannekuva on puutteellinen eivätkä tiedon hyödyntäjät saa tietoa kootusti ja helppolukuisesti.

Useiden tahojen ylläpitämien tietojen, kuten maankäyttöpäätösten, osoitteiden tai erilaisten aluejakojen, yhdistäminen kansallisiksi tai INSPIRE-tietotuotteiksi vaatii erityisiä ponnisteluja. Olemassa olevien palvelurajapintojen tuki standardeille on joissakin tapauksissa puutteellinen eikä käytettävissä ole mekanismeja toteutusten validointiin. Nykyiset alustat eivät ole keskenään yhteentoimivia tai niiden välille ei ole muodostettu yhteyksiä.

Tavoitetila

Tavoitetilassa paikkatiedot ja palvelut ovat löydettävissä älykkään, myös hakukoneisiin kytkeytyvän haun kautta. Kaikkia aineistoja ja palveluja ei ole tarkoituksenmukaista keskittää yhdelle alustalle, vaan on mahdollistettu yhteentoimivien alustojen toimiminen hajautettuna verkostona. Metatieto- ja luettelopalveluihin on viety tarvittavat tiedot tukemaan aineistojen, palvelujen ja muiden alustojen nykyistä monipuolisempaa hyödyntämistä.

Aineistojen, palvelujen ja erilaisten alustojen liittäminen paikkatietoinfrastruktuuriin tapahtuu toimivan ja selkeästi ohjeistetun palveluketjun avulla. Paikkatiedot ja palvelut ovat löydettävissä intuitiivisen hakutoiminnon avulla. 

Paikkatietoalusta on portti toimivaan paikkatietoinfrastruktuuriin, jonka päälle voi rakentaa erilaisia paikkatietoa hyödyntäviä ekosysteemejä ja innovatiivisia lisäarvopalveluita.

Osahankkeen lähtökohdat

Paikkatietoalustan rakentaminen edellyttää paikkatietoaineistojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden, prosessien sekä eritasoisten arkkitehtuurien kehittämistä. 

Tekninen alusta -osahanke vastaa muiden osahankkeiden tavoitteiden saavuttamista tukevien tietojärjestelmien ja palveluiden kehittämisestä. Osahanke luo edellytykset paikkatiedon nykyistä helpommalle löydettävyydelle ja hyödynnettävyydelle sekä eri tiedontuottajien keräämän, samaan kokonaisuuteen liittyvän tiedon kokoamiselle.

Osahankkeen tavoitteet

Teknisen alustan tarjoamat palvelut muodostavat pohjan palveluekosysteemille, jota voivat hyödyntää niin julkinen hallinto, yritykset kuin yhteisötkin. Paikkatiedot löytyvät nykyistä helpommin, ne ovat saatavilla käyttöön ajantasaisina ja niiden laatu tunnetaan. Teknisen alustan palvelut mahdollistavat paikkatiedon löydettävyyden merkittävän parantamisen.  Aineistoista ja palveluista on saatavilla nykyistä laajemmin hyödyntämistä tukevia tietoja.

  • Hyödyntäjille tarjotaan aineistojen ja palvelujen tilannekuva, älykäs hakutoiminto, tukipalvelut, palautekanava ja muuta tarpeellista tietoa paikkatietoalustan portaalin kautta.
  • Teknisen alustan palvelut mahdollistavat yrityksille palveluekosysteemi-tyyppisen toiminnan, eli esimerkiksi lisäarvopalveluiden tuottamisen perustuen paikkatietoalustan palveluihin.
  • Teknisen alustan arkkitehtuuri on modulaarinen ja tukee yhteentoimivuuskriteerit täyttävien muiden osapuolten tarjoamien (rajapinta)palvelujen liittämistä.
  • Teknisen alustan kautta tarjotaan tiedontuottajille pääsy Laatuvahtiin ja Tallennuspalveluun, Tiedonyhdistämispalveluun, muutostietopalveluun, uudelleenohjauspalveluun, nimiavaruuden hankintapalveluun, osoitetietojen ylläpitoliittymään ja satelliittikuvien tilauspalveluun.
  • Linkitetyn tiedon palvelu mahdollistaa viittaukset paikkatietokohteisiin yksilöivän resurssitunnisteen ja eri protokollien avulla, ja siten lisätietojen kytkemisen kohteisiin. Näin vältetään turhaa tiedon kopiointia ja päällekkäistä tiedonkeruuta.
  • Tekninen alusta tarjoaa välineet hajallaan tuotetun tiedon kokoamiseen ja muuntamiseen kansallisiksi tai INSPIRE-tietotuotteiksi ja standardinmukaisiksi rajapintapalveluiksi.
  • Osoitteita tai paikannimiä sisältävän tiedon muuttaminen paikkatiedoksi on mahdollista geokoodauspalvelun avulla.
  • Luettelopalvelu osana teknistä alustaa tarjoaa paikan yhteisesti sovituille tietomalleille, prosessi- ja laatumäärityksille.

Osahankkeessa rakennetaan myös rajapintapalveluita tietyille Paikkatietoalustan aineistoille, esimerkiksi osoitteille, rakennuksille, INSPIRE-osahankkeen useista tietolähteistä koottaville teemoille sekä maankäyttöpäätösten pilottiaineistoille. Rajapintapalvelujen toteutuksessa kokeillaan uusia teknologioita, joita ovat esimerkiksi WFS 3.0 ja vektoritiilet.

Teknisen alustan palvelujen saatavuus tuodaan korkealle tasolle automaattisilla järjestelyillä, kuten häiriötoipumisella. Liiketoimintamallin suunnittelussa tarkastellaan erikseen esimerkiksi turvasektorin käyttäjätarpeita 24/7/365-saatavuudelle.

Tietosuoja on huomioitu teknisen alustan palveluissa. Osa tiedoista voidaan tuoda tarjolle vain viranomaiskäyttöön, mikäli liiketoimintamalli ja käyttäjätarpeet sitä edellyttävät

Palvelujen tuotantovalmius on organisoitu liiketoimintamallissa määriteltyjen vastuiden pohjalta.

Lisätietoja
Hankkeen vetäjä Jani Kylmäaho, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi